Privacy Policy

(AVG)

Over ons privacybeleid

Bij Mijn Rouw hechten wij veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit , onder geen enkele voorwaarde, ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en tevens op alle andere diensten welke Mijn Rouw verleent. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 mei 2018. Hierbij vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden moet worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met Marcel Bossink (eigenaar) van Mijn Rouw.

Telefoonnummer 0316-849719 of per e-mail [email protected]

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken er worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Onze Website c.q. Webwinkelsoftware

LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, komen dus via Lightspeed bij ons terecht. Lightspeed heeft dus toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens alléén binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

Webhosting en E-mail door KPN

Wij nemen webhosting- en e-mail diensten af van KPN. KPN verwerkt persoonsgegevens (uw e-mail) namens ons en gebruikt c.q. mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. KPN is op grond van de overeenkomst en de bepalingen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) tot geheimhouding verplicht.

 

LightSpeed

Wij maken tevens voor ons e-mail verkeer sporadisch gebruik van de diensten van LightSpeed. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. LightSpeed heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen uiteraard al ons e-mail verkeer vertrouwelijk.

 

Betaal provider

MultiSafepay

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Reviews

Yotpo

Wij verzamelen reviews via de diensten van Yotpo. Als u een review achterlaat via Yotpo dan bent u verplicht om uw naam en e-mail adres op te geven. Yotpo deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Yotpo controleert tevens of u inderdaad een product op onze website heeft aangeschaft. De openbare publicatie van een review op onze website geschiedt alléén onder vermelding van uw voornaam en de beginletter van uw achternaam. Uw e-mail adres is uiteraard niet zichtbaar. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mail adres met Yotpo. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

 

Verzending

MyParcel via PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw (brievenbus-) pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel die vervolgens PostNL inzet voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. MyParcel en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. MyParcel ontvangt uw (relevante) gegevens geautomatiseerd via een integratie in de webwinkelsoftware van Lightspeed.

 

Boekhouding

ONS Accountants & Belastingadviseurs

Voor het verwerken van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ONS Accountants & Belastingadviseurs. Wij delen uw gegevens met hun. Het gaat hierbij om de gegevens welke u zelf heeft opgegeven bij een bestelling inclusief (uiteraard) de noodzakelijke financiële details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van de financiële details c.q. verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden persoonlijk en fysiek (op schrift; middels de verkoopfactuur) door Mijn Rouw aan ONS Accountants & Belastingadviseurs overgedragen. ONS Accountants & Belastingadviseurs is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. ONS Accountants & Belastingadviseurs gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven om (onder andere) aan de belastingtechnische voorschriften te voldoen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden verder, onder geen enkele voorwaarde, met derden gedeeld dan wel ter inzage aangeboden, anders dan om aan belastingtechnische, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Uw gegevens worden door ons niet bijgehouden in een database of iets dergelijks. Uw gegevens zijn gekoppeld aan een bij ons afgenomen order. Deze gegevens zelf, gekoppeld aan een order, zijn bij ons opgeslagen op een computer welke geen internetverbinding heeft. Een datalek van deze gegevens via internet is dus onmogelijk. Mocht er iets zijn met een product of wilt u (in de toekomst) eenzelfde product met dezelfde uitvoering (bij-) bestellen, dan kunnen wij dit altijd terugvinden. Dit is het enige doel voor bovengenoemde opslag.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons-) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke (wettelijke) termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder graag uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij (om misbruik te voorkomen) afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mail adres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mail adres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om uw te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die wij binnen onze systeem hanteren. U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u (op het bij ons bekende e-mail adres) een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u (op het bij ons bekende e-mail adres) een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u (op het bij ons bekende e-mail adres) een bevestiging dat de gegevens (tot u de beperking opheft) niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u (op het bij ons bekende e-mail adres) afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. In een dergelijk geval kunnen wij onze dienstverlening voor u niet langer voortzetten.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Mijn Rouw. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of zogenaamde profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan gerust contact op met bovengenoemde contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies en Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten. Tijdens het bezoek van onze website, kunt u zelf aangeven of u cookies accepteert of niet.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als ons nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail (op het bij ons bekende e-mail adres) op de hoogte.

 

 

Neemt u bij vragen en/of opmerkingen over bovengenoemde Privacy Policy gerust contact op met onze contactpersoon voor het Privacybeleid:

Marcel Bossink (eigenaar),

Telefoonnummer 0316-849719

Of per e-mail: [email protected]