Algemene voorwaarden

Voorwaarden van: Mijn Rouw                                                                                      
Gevestigd te: Schoolstraat 6, 6921 ZP  Duiven
e-mail: [email protected]  of  [email protected] 
Telefoonnummer: 0316-849719
KvK-nummer: 09141274
BTW-nummer: NL1621.72.059.B01

 

 

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de teksten c.q. de gedichten auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Mijn Rouw worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met onze Algemene Voorwaarden alsmede met ons Privacy Policy akkoord gaat. Mijn Rouw houdt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. Bij het aanleveren van gedichten, teksten, afbeeldingen, logo's  e.d. bent u zelf verantwoordelijk voor een eventueel copyright op deze gedichten, teksten e.d. Uiteraard bent u ook zelf verantwoordelijk voor eventuele type- en spelfouten bij het aanleveren van tekst.


Betaling
Mijn Rouw werkt met de mogelijkheid tot betalen door middel van een bank- of giro-overschrijving dan wel door middel van iDEAL of betaling middels uw creditcard. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving op internet, met de specifieke beveiliging van uw eigen bank. Als internetaankoper kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden. iDEAL werkt alleen voor klanten met een Nederlandse bankrekening die ook de beschikking hebben over internetbankieren. Wanneer wij het bedrag op de rekening hebben ontvangen, zorgen wij zo spoedig mogelijk voor de vervaardiging en verzending van het bestelde. Zonder voorafgaande betaling voeren wij geen werkzaamheden uit en worden er geen producten verzonden. Indien het bestelde niet (meer) voorradig is, overleggen wij nader met u. Indien gewenst storten wij het bedrag per omgaande terug. Alle genoemde prijzen zijn in euro´s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten op onze website gemeld.


Ons IBAN rekeningnummer is: NL64 INGB 0005 0932 11  t.n.v. Mijn Rouw te Duiven.


Voorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.

1a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en verkoop van Mijn Rouw, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 09141274.
1b.  De opdracht of order geldt als acceptatie van de Algemene Voorwaarden van Mijn Rouw.
1c.  Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door Mijn Rouw zijn aanvaard.
1d.  Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten is het Nederlands recht van toepassing.


Artikel 2: Opdrachtgever.

2a.  Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
2b.  Overeenkomsten kunnen alleen worden aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.
2c.  Indien een bestelling overeen wordt gekomen met twee of meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.


Artikel 3: Prijzen.

3a.  Alle genoemde prijzen voor consumenten zijn inclusief  BTW. De vervoerskosten die u vooruit betaalt voor het kunnen transporteren van de goederen, treft u tevens aan op de factuur. Mijn Rouw behoudt zich het recht voor om zelf te beslissen welke vervoerder de goederen transporteert, e.e.a. afwegende per zending m.b.t. de kwaliteit, gewicht en dergelijke.
3b.  Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig de door Mijn Rouw gedane aanbiedingen, die te vinden zijn op de site www.mijnrouw.nl. De kosten van het verzenden treft u separaat aan op uw factuur.
3c.  Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtgever verneemt voortijdig van Mijn Rouw wat de gevolgen voor de prijs zullen zijn.
3d.  Mijn Rouw kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst.

1.   De overeenkomst komt tot stand wanneer het totaal bedrag van de bestelling is bijgeschreven op de rekening van Mijn Rouw te Duiven onder nummer NL64 INGB 0005 0932 11


Artikel 5: Levering.

5a.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering d.m.v. bezorging aan het huis- c.q. werkadres van de consument of aan het zakelijke adres van de wederverkoper.
5b.  De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
5c.  Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever nadat Mijn Rouw hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5d.  Indien Mijn Rouw gegevens nodig heeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Mijn Rouw ter beschikking heeft gesteld.
5e.  Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Mijn Rouw zullen zijn de zaken te leveren. Overschrijdingen worden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk gemeld.
5f.  Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
5g.  Mijn Rouw houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
5h.  Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan een vervoersorganisatie. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op het moment dat Mijn Rouw de verzendkwitantie heeft ontvangen van de betreffende vervoersorganisatie.


Artikel 6: Garantie.

6a.  Mijn Rouw garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
6b.  De onder 6a genoemde garantie geldt gedurende een periode van 7 dagen na levering.
6c.  Indien de te leveren producten niet voldoen aan deze garantie, zal Mijn Rouw de producten binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, vervangen. In dat geval verplicht opdrachtgever zich het te vervangen product aan Mijn Rouw te retourneren en de eigendom daarover aan Mijn Rouw te verschaffen. Mijn Rouw zal nooit een nieuw product verschaffen voordat het te vervangen product is geretourneerd.
6d.  De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mijn Rouw opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Onze producten zijn geen speelgoed en derhalve niet geschikt voor kinderen van welke leeftijd dan ook.
6e.  Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Mijn Rouw in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Artikel 7: Reclame.

7a.  Indien u een (ongepersonaliseerd) product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Mijn Rouw retour te zenden. LET OP: dit recht zal in de meeste gevallen niet van toepassing zijn omdat de meeste van onze producten gepersonaliseerd worden. Eenmaal gepersonaliseerde producten kunnen uiteraard niet geretourneerd worden. Retourzendingen worden in het eerste geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product geen gebruikssporen vertoont. De kosten van het retourzenden komen voor rekening van de klant zelf. Mijn Rouw retourneert binnen 7 dagen na retourontvangst van de producten de betaalde prijzen van de teruggestuurde producten. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
7b.  Opdrachtgever is verplicht terstond na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Mijn Rouw terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare gebreken niet binnen 7 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclame.
7c.  Reclames ter zake van niet-zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever binnen redelijke termijn nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Mijn Rouw te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame ter zake van het gebrek.
7d.  Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij Mijn Rouw te worden gedeponeerd.
7e.  Mijn Rouw dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
7f.  Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.


Artikel 8: Betaling

8a.  Bestellingen worden zo spoedig mogelijk verzonden na ontvangst van de betaling van de factuur en na het ontwerpen c.q. maken van het product. Indien het betreffende product niet op voorraad aanwezig is, dan wordt opdrachtgever daarvan op de hoogte gebracht.
8b.  Bestellingen worden door Mijn Rouw per e-mail bevestigd.
8c.  Van een aantal artikelen beschikt Mijn Rouw over een geringe voorraad per artikel. Het kan dus voorkomen dat bepaalde producten uitverkocht zijn. Indien zulks geschiedt verplicht Mijn Rouw zich per omgaande het betaalde bedrag terug te storten op de rekening van opdrachtgever.


Artikel 9: Aansprakelijkheid.

9a.  Indien door Mijn Rouw geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Mijn Rouw jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
9b.  Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Mijn Rouw beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
9c.  Onverminderd het bovenstaande is Mijn Rouw niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van opdrachtgever.
9d.  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtgever of zijn ondergeschikten.
9e. De geleverde goederen van Mijn Rouw zijn niet geschikt voor kinderen van welke leeftijd dan ook. De geleverde goederen zijn bedoeld als decoratieve goederen en derhalve niet geschikt als speelgoed, gebruiksvoorwerpen, enz.  Mijn Rouw aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van oneigenlijk gebruik van onze producten. U wordt dringend geadviseerd om de voorgeschreven gebruiksadviezen per produkt na te lezen en na te leven.

 

Artikel 10: Overmacht.

10a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
10b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijn Rouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijn Rouw niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Mijn Rouw worden daaronder begrepen.
10c. Mijn Rouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mijn Rouw zijn verbintenis had moeten nakomen.
10d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade van de andere partij.

 

Heeft u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. 
Per e-mail, [email protected] of [email protected]